Індивідуальні завдання. 1. Фінансова криза на підприємстві

Теоретичні питання

1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та причини виникнення.

2. Економічна сутність санації підприємств.

3. Менеджмент фінансової санації підприємства.

4. Коли приймається рішення про проведення фінансової санації підприємства.

5. Класична модель фінансової санації.

6. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу.

7. Функції контролінгу.

8. Інформація забезпечення контролінгу.

9. Координація як центральна функція контролінгу.

10. Контролінг і розробка стратегії санації.

11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.

12. Контроль та аналіз відхилень.

13. Внутрішній аудит та консалтинг.

14. Система раннього попередження та реагування.

15. Прогнозування банкрутства.

16. Методи контролінгу.

17. Опитування (анкетування).

18. Факторний аналіз відхилень.

19. Аналіз точки беззбитковості.

20. Бенчмаркінг.

21. Вартісний аналіз.

22. Портфельний аналіз.

23. АВС-аналіз.

24. Розробка плану санації.

25. Сутність та основні завдання санаційного аудиту.

26. Санаційна спроможність підприємства.

27. Методи та програма санаційного аудиту.

28. Порядок проведення санаційного аудиту.

29. Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації.

30. Аналіз виробничо-господарської діяльності.

31. Аудит фінансової сфери підприємства.

32. Становище підприємства на ринку факторів виробництва та на ринку збуту готової продукції.

33. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.

34. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів.

35. Акт аудиторської перевірки.

36. Форми фінансової санації.

37. Визначення потреби в капіталі.

38. Зміст та види потреби в капіталі.

39. Потреба в капіталі для проведення санації підприємства.

40. Визначення потреби в інвестиційного та оборотному капіталі.

41. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.

42. Правила фінансування.

43. Золоте правило фінансування.

44. Золоте правило балансу.

45. Правило вертикальної структури капіталу.

46. Ефект фінансового лівериджу.

47. Поняття та класифікація внутрішніх фінансових джерел фінансової стабілізації підприємства.

48. Збільшення вхідних грошових потоків.

49. Збільшення виручки від реалізації.

50. Реструктуризація активів.

51. Зменшення вихідних грошових потоків.

52. Зниження собівартості продукції.

53. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції.

54. Власний капітал, його функції та складові частини.

55. Збитки підприємства та джерела їх покриття.

56. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку.57. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємства.

58. Методи зменшення статутного фонду.

59. Деномінація та конверсія акцій.

60. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників.

61. Спірні питання, які супроводжують зменшення статутного фонду господарських підприємств.

62. Санація балансу на прикладі компанії “Нікермап” (ФРН).

63. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

64. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.

65. Методи та джерела збільшення статутного фонду.

66. Альтернативна санація.

67. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

68. Трансформація боргу у власність.

69. Пролонгація та списання заборгованості.

70. Санаційні кредити.

71. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

72. Практика використання різних форм фінансової санації на прикладі концерну AEG-Telefunken.

73. Аналітичні вправи.

74. Сутність та форми реструктуризації підприємства.

75. Фінансовий механізм реорганізації підприємства.

76. Форми та загальні передумови реорганізації.

77. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання).

78. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення).

79. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.

80. Передавальний та розподільний баланси.

81. Програма реструктуризації Українського об’єднання зв’язку “Укрпошта”.

82. Доарбітражне врегулювання господарських спорів.

83. Арбітражне врегулювання господарських спорів.

84. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

85. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

86. Ліквідаційні процедури.

87. Етапи ліквідації підприємства.

88. Діяльність ліквідаційної комісії.

89. Черговість задоволення претензій кредиторів.

90. Ліквідаційний баланс.

91. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду.

92. Прийняття рішення про санацію боржника під час провадження справи про банкрутство.

93. Керуючий санацією, його функції та повноваження.

94. План санації (реорганізації) боржника.95. Мирова угода.

96. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

97. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

98. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства.

99. Порядок оцінювання вартості майна.

100. Методи оцінювання вартості майна.

101. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості.

102. Аудиторська перевірка фінансової звітності.

103. Оцінювання вартості підприємства, як цілісного майнового комплексу.

104. Оцінювання вартості корпоративних прав.

105. Оцінювання об’єктів нерухомості.

106. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємства.

107. Звіт про експертне оцінювання вартості майна.

108. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.

109. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств.

110. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств.

111. Пряме державне фінансування санації підприємств.

112. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств.

113. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств.

114. Сприяння інноваційного розвитку підприємств.

115. Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств.

116. Зарубіжний досвід санації підприємств.

117. Санація балансу.

118. Санація із залученням коштів власників підприємства.

119. Альтернативна санація.

120. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

121. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації).

122. Форми фінансової санації.

123. Санаційна спроможність підприємства.

124. Дискримінантний аналіз.

125. Порядок оголошення підприємства банкрутом і механізм розподілу конкурсної маси.

126. Фінансові джерела санації.


7429019154009493.html
7429112179211029.html
    PR.RU™