ШАНОВНИЙ ГОЛОВО, ШАНОВНІ ЧЛЕНИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ШАНОВНІ ПРИСУТНІ!Перехід України до нової форми економічних відносин, що ґрунтується на ринкових методах, зумовлює потребу вирішення нових завдань, пов’язаних з економічним розвитком підприємства. У даній ситуації особливої актуальності набуває оцінка платоспроможності та ліквідності підприємств, пошук шляхів їх відновлення, в першу чергу на мікрорівні, тому що саме підприємства (будь-якої форми власності) складають основу ринкової економіки.

Метою випускної роботи є вивчення та аналіз науково-методологічних аспектів ліквідності та платоспроможності підприємства, а також розробка на цій основі шляхів іі вдосконалення в сучасних умовах для вітчизняних підприємств.

Об’єктом дослідження у випускній роботі є фінансовий механізм оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства з метою активізації внутрішніх джерел покращення його фінансового стану. Предметом дослідження в роботі є сукупність методичних підходів до оцінки ліквідності та платоспроможності ПАТ „Полтавхіммаш” м. Полтава.

Результати проведеного дослідження дають підстави сформувати наступні висновки.

1. Ліквідність та платоспроможність підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів.

2. Платоспроможність – це здатність підприємства своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання, що витікають 3 виробничих, торгових, кредитних та інших операцій грошового характеру. Платоспроможність підприємства – найважливіший показник який характеризує фінансовий стан підприємства, форми і умови його виробничих та комерційних угод. Оцінка платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики обігових активів (часу, необхідного для перетворення їх у грошові кошти).

3. З метою проведення аналізу фінансового стану ПАТ „Полтавіммаш” за період 2008 – 2010 рр. розглянуто сукупність показників, що характеризують: майновий стан, джерела формування капіталу, фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність підприємства тощо. Проведений аналіз фінансового стану ПАТ „Полтавахіммаш” в динаміці за період 2008 – 2010 рр. дозволяє стверджувати, що структура майна є сприятливою для забезпечення ефективної основної, фінансової та інвестиційної діяльності.

4. Скорочення питомої ваги оборотних активів та збільшення питомої ваги необоротних в структурі майна свідчить про зменшення рівня забезпеченості необоротних активів оборотними активами.

5. Зростання питомої ваги зобов’язань та зменшення питомої ваги власного капіталу в загальній сумі формування фінансових ресурсів досліджуваного підприємства також є негативною характеристикою динаміки структури капіталу, адже вказує на зменшення рівня фінансової стійкості досліджуваного підприємства.6. Надлишок власних оборотних коштів та довгострокових зобов’язань для формування запасів в 2008 р. свідчить про нормально стійкий фінансовий стан досліджуваного підприємства. Перевищення суми запасів над загальною сумою джерел формування запасів вказує на кризовий фінансовий стан суб’єкта господарювання в 2010 р.

7. ПАТ „Полтавхіммаш” знизило можливості погашення поточних зобов’язань за рахунок високоліквідних оборотних активів. Таким чином основним фактором, що забезпечив зменшення фактичного значення коефіцієнта загальної ліквідності стало зменшення оборотних активів.

8. Основним фактором, що забезпечив зменшення коефіцієнта абсолютної ліквідності стало скорочення грошових коштів і поточних фінансових інвестицій.

9. В підприємстві, що досліджується, загальний коефіцієнт ліквід­ності станом на початок і кінець 2010 року становив відповідно 0,681 і 0,526, а коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами – (-0,467) та (-0,870). Отже, за цими критеріями структура балансу визнається незадовільною, а підприємство – неплатоспроможним (табл. 7 та табл. 8 ілюстративного матеріалу).

Підводячи підсумки, варто відмітити, що основні завдання, які потрібно вирішити вітчизняним підприємствам, щоб не тільки підтримати свою платоспроможність на належному рівні підвищити її мають бути:

1. Вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства.

2. Вибір раціональних і ефективних напрямів використання капіталу з метою забезпечення стабільно високої прибутковості.

3. Збалансування за часом надходжень і видатків платіжних засобів.

4. Підтримання належної своєчасності розрахунків.

5. Збільшення вхідних грошових потоків. Для того, щоб виконувати термінові платіжні зобов’язання, кожному підприємству потрібно мати у своєму розпорядженні достатній обсяг ліквідних засобів. Якщо їх бракує, підприємство вважається неплатоспроможним. Для відновлення платоспроможності потрібно збільшити вхідні грошові потоки. Це здійснюється за рахунок збільшення виручки від реалізації. Оскільки розмір виручки від реалізації продукції, ціни одиниці продукції, що реалізується.

6. Зменшення вихідних грошових потоків через зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є прибуток.

7. Проведення реструктуризації активів підприємства, сукупність заходів, пов’язаних зі зміною структури та складу активів балансу, перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

Що характеризують коефіцієнти ліквідності в табл. 6 роздаткового матеріалу? Поясніть значення коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2010 році 0.005!

Коефіцієнти ліквідності в наведеній таблиці характеризують ступінь покриття платіжних зобов’язань підприємства різними елементами активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що у 2010 році за рахунок високоліквідних активів (грошові кошти та поточні фінансові інвестиції) підприємства здатне погасити 0.5 % обсягу поточних зобов’язань


7427480378925784.html
7427498636866273.html
    PR.RU™